АНКЕТНА КАРТА

Здравейте! Бихте ли желали да ни отделите малко време и да споделите с нас Вашата оценка за предоставянето на административни услуги от Столична община – район „Илинден“!

Попълва се от анкетирания

Попълва се от служител

(Моля, напишете.)

(Моля, посочете до три отговора.)

(Моля, да посочите до три отговора, като след тях напишете как бихте ги степенували по важност.

Моля, да посочите до три показатели, като в полето долу ги степенувате по важност.